U pacjentek z przerzutowym rakiem piersi HER2-dodatnim uzyskano znaczne wydłużenie czasu przeżycia bez progresji po zastosowaniu pertuzumabu, trastuzumabu oraz docetakselu, w porównaniu z placebo, trastuzumabem oraz docetakselem. W badaniu przedst...