Niewiele jest danych dotyczących zastosowania fumaranu dizoproksylu tenofowiru (TDF) w celu zapobiegania zakażeniu wertykalnemu wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). W The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania oceniającego...