W “Diabetes Care” opublikowano wyniki prospektywnego badania EPICOM oceniającego długoterminowe skutki hiperglikemii wewnątrzmacicznej u płodu i jej wpływ na funkcje poznawcze dzieci kobiet z cukrzycą typu 1. Wewnątrzmaciczne narażenie płodu na wahania glikemii u matki może mieć negatywne skutki na rozwój ośrodkowego układu mózgowego u dziecka. Do badania włączono 277 ciężarnych kobiet z cukrzycą typu 1 (grupa badana). W grupie kontrolnej było 301 kobiet ciężarnych.Obserwacje prowadzono przez 13-19 lat.Funkcje poznawcze oceniano za pomocą Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS). Ocenie poddano również wartości glikemii i HbA1c u matki. Wyniki: Potomstwo kobiet z cukrzycą typu 1 wykazywało się niższymi wskaźnikami inteligencji w porównaniu do grupy kontrolnej (odpowied...