Ryzyko wystąpienia raka sutka jest wyższe w grupie otyłych kobiet w okresie pomenopauzalnym w porównaniu do kobiet z prawidłową wagą
Elmore JG, Carney PA, Abraham LA, Barlow WE, Egger JR i wsp.

Arch Int Med, 2004, 24, 1140-1147 Ry...